This is Bistandswiki's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Bistandswiki's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Bistandswiki
Recent Activity
Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) ble etablert i 1863. ICRC jobber verden over for å gi humanitær bistand til mennesker som er rammet av konflikt og væpnet vold og for å fremme lover som beskytter ofrene for krig. ICRC er en nøytral og uavhengig organisasjon, med et mandat som tar utgangspunkt i Geneve-konvensjonen fra 1949. ICRC har sitt hovedkontor i Geneve i Sveits. Organisasjonen har 12 000 ansatte i 80 land. ICRC finansieres ved hjelp av frivillige donasjoner fra regjeringer og fra nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-organisasjoner. Se også: Den internasjonale Røde Kors-bevegelsen Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen består av Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger og 183 nasjonale foreninger godkjent av ICRC og opptatt som medlemmer av forbundet. Røde Kors-bevegelsen er basert på frivillig arbeid og er en ikke-statlig organisasjon. Formålet er å oppdage, hindre og lindre menneskelig lidelse og nød og arbeide for respekt for mennesket uten å diskriminere på grunn av nasjonalitet, rase, religion, sosial klasse eller politisk overbevisning. Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
International Planned Parenthood Federation (IPPF) er en av verdens største frivillige organisasjoner, med forgreninger til over 170 land. 70 prosent av organisasjonens inntekter kommer fra offentlige bevilgninger, deriblant Norge. Organisasjonen er en sentral samarbeidspartner i Norges arbeid for å fremme kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter og helse, blant annet gjennom et eget fond for trygg abort. Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
IUCN (International Union for Conservation of Nature) ble grunnlagt i 1948 og er i dag verdens største globale miljønettverk. Over 1000 statlige og frivillige organisasjoner, rundt 1000 forskere og nærmere 11 000 frivillige fra mer enn 160 land er med i nettverket. IUCNs hovedkvarter ligger i Gland i Sveits, og organisasjonen har observatørstatus i FNs hovedforsamling. IUCNs hjemmeside Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er en ledende mellomstatlig organisasjon innen arbeidet for å fremme løsninger på utfordringer rundt migrasjon. Norge støtter blant annet IOMs arbeid mot menneskehandel ved å gi ofre bistand og at politi, tollmyndigheter, sosialarbeidere og frivillige organisasjoner kurses. IOMs hjemmeside (Kilde: St.prop 1 2010-2011) Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
OIC (Organization of the Islamic Conference) er etter FN den nest største mellomstatlige organisasjonen i verden med 57 medlemsland spredt over fire kontinenter. OIC har som formål å tjene verdens ca. 1,4 milliarder muslimer. Organisasjonens mål er å: fremme solidaritet mellom medlemslandene og befeste økonomisk, sosialt, kulturelt, vitenskapelig, teknisk og annet samarbeid. bekjempe raseskille og diskriminering og motsette seg kolonialisering av alle slag. støtte det palestinske folk i dets kamp for å gjenvinne sine nasjonale rettigheter og vende tilbake til sitt hjemland. støtte alle muslimer i deres kamp for å for verdighet, selvstendighet og nasjonale rettigheter. OICs hjemmeside (Kilde: Wikipedia) Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
IsBD (Islamic Development Bank) er en multilateral utviklingsbank og finansieringsinstitusjon med hovedsete i Jeddah i Saudi-Arabia. Banken ble grunnlagt ved det første møtet mellom finansministrene i Den islamske konferanse (OIC) i 1973 og startet offisielt sin virksomhet i 1975. Bankens virksomhet går ut på å delta i egenkapital og gi lån til produktive prosjekter og bedrifter, samt gi økonomisk bistand til medlemslandene til andre former for økonomisk og sosial utvikling. IsDB har 56 medlemsland og har også observatørstatus i FN. (Kilde: Wikipedia) Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
En multilateral finansinstitusjon, etablert 1975, som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Gjennom langsiktige lån og garantier finansierer banken private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene som styrker medlemslandenes konkurranseevne og forbedrer miljøet og tilbyr på konkurransedyktige markedsvilkår til sine kunder i privat og offentlig sektor. NIB fokuserer spesielt på de fire områdene energi, miljø, transport/logistikk/kommunikasjon samt innovasjon. Banken har utlånsvirksomhet både i medlemslandene og i vekstmarkeder i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. En vesentlig del av miljølånsporteføljen er i områder utenfor medlemslandene, som Østersjøområdet og Barentsregionen. NIBs hjemmeside Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
Den sørasiatiske sammenslutningen for frie media (South Asia Free Media Association, SAFMA) jobber regionalt for pressefrihet, fred og fattigdomsbekjempelse. SAFMA utgir blant annet hvert år "South Asian Journal", arrangerer konferanser og ulike opplæringstiltak. SAFMA mobiliserer kvinnelige journalister i et eget nettverk. SAFMA støttes av Norge. SAFMA gjennomfører for tiden en større organisatorisk og finansiell gjennomgang. Nettsiden er per 1.1.2011 ikke tilgjengelig. South Asian Journal Om SAFMA Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
Fond opprettet i 1973. Tilknyttet Den asiatiske utviklingsbanken. Fondet yter rimelige lån til utviklingslandene i regionen. Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
"Den tredje verden" er et begrep som er blitt brukt som gruppebetegnelse for fattige land, parallelt med begreper som ""underutviklede land", "utviklingsland (u-land) og (etterhvert) "landene i Sør". Begrepet har sitt utspring i den vestlige verden under den kalde krigen, hvor "den første verden" ble brukt til å beskrive de vestlige kapitalistiske landene og "den andre verden" til å beskrive østblokklandene. Den tredje verden utgjorde landene som verken var allierte med Vesten eller Østblokken i den kalde krigens begynnelse. Mindre kjent er begrepet "den fjerde verden", som refererer til urbefolkningsgrupper. Etter Berlinmurens fall i 1989 har ikke begrepene 'første verden'... Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
Intergovernmental Authority on Development (IGAD) i Øst-Afrika ble opprettet i 1996. Organisasjonen overtok etter Intergovernmental Authority on Drought and Development (IGADD), som ble etablert i 1986. Formålet med organisasjonen er å iverksette og samordne tiltak for å bekjempe tørke og forørkning. Organisasjonen har i dag sju medlemsland: Djibouti, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Uganda og Eritrea. IGAD er én av flere subregionale organisasjoner som ikke har tilstrekkelig med ressurser og kapasitet til å løse de store utfordringene knyttet til tørke og forørkning. Norske myndigheter støtter IGAD og ønsker å bidra til å styrke organisasjonen. Kilde: http://igad.int/index.php Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
EADB (East African Development BAnk) ble etablert i 1967 av daværende East African Community (EAC) for å gi finansiell og faglig bistand til utvikling i de østafrikanske landene Kenya, Tanzania og Uganda, som hver har 27,20 prosent av aksjene i banken. Etter at EAC brøt sammen i 1977, ble banken reetablert i 1980 med sitt eget charter. I de senere år er også Rwanda blitt medlem av banken med 4,34 prosent av aksjene (2010). EADBs hjemmeside Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
AFD (Agence Française de Développement, tidligere Den franske utviklingsbanken CDF) ble etablert i 1941 som en bilateral finansieringsmekanisme for å finansiere franske prosjekter i utviklingsland . I 2007 finansierte AFD prosjekter til en verdi av over 3,5 milliarder euro i 60 land i Afrika, Asia, landene rundt Middelhavet, Midtøsten, Sør-Amerika og de franskadministrerte territoriene utenfor Europa. ADFs hjemmeside Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) ble opprettet i 2002. Gjennom offentlig-privat jobber Det globale fondet for å hindre spredning og behandling av hiv/aids, tuberkulose og malaria i de områdene i verden hvor behovene er størst. Norge har siden startet støttet Det globale fondet. I perioden 2010-2013 vil Norges støtte til Det global fondet utgjøre nesten 1,4 milliarder kroner. Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
GEF (Global Environment Facility) ble etablert i 1991 som et internasjonalt fond for finansiering av miljøprosjekter i utviklingsland og tidligere østblokkland. Fondet administreres av Verdensbanken i samarbeid med FNs miljøprogram (UNEP) og kanaliserer støtte fra giverland til prosjekter og programmer i utviklingsland som tjener det globale miljøet. GEF har i dag 178 medlemsland, bestående av både giver- og mottakerland. GEF yter lån og støtte til prosjekter på følgende områder: biologisk mangfold, klimaendringer, vannressursforvaltning, jordforringelse, ozonlaget og miljøgifter. GEF støtter også programmer som skal minske utviklingslands sårbarhet overfor klimaendringer samt tiltak mot skadevirkninger av klimaendringer. GEF er i dag den største... Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
IAEA (International Atomic Energy Agency) ble opprettet i 1957 for å fremme fredelig utnyttelse av atomenergi og hindre tilsvarende bruk til militære formål. Formålet var å få et organ som kunne påse at medlemslandene kun bruker kjernefysisk energi til fredelige ikke-militære formål. IAEA er en uavhengig, mellomstatelig vitenskaps- og teknologibasert organisasjon som fungerer som samlepunktet for verdens kjernefysiske samarbeid. Organisasjonen har hatt høyprofilerte roller i å overvåke overholdelsen av internasjonale avtaler og resolusjoner, blant annet i Irak, Nord-Korea og Iran. IAEA har hovedkvarter i Wien i Østerrike og rapporterer til Hovedforsamlingen og Sikkerhetsrådet i FN. 139 stater er medlemmer av... Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
Det internasjonale finansieringsintstituttet (Internationa Finance Corporation, IFC) er en del av Verdensbanken. IFC finansierer investeringer i privat sektor i utviklingslandene gjennom å mobiliserer kapital i internasjonale finansmarkeder. (Kilde: IFC) Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
FN-organisasjonen IFAD (International Fund for Agricultural Development) ble etablert som en internasjonal finansieringsinstitusjon i 1977, som en oppfølging av FNs matvarekonferanse i Roma i 1974, som ble organisert i kjølvannet av matvarekrisen tidlig på 1970-tallet. IFAD gir støtte til økt lokal matvareproduksjon gjennom ulike låne-, garanti- og finansieringsprogrammer og støtter også tiltak for redusert feilernæring, bedre matvaredistribusjon, landbruksforskning med mer. IFAD har 165 medlemsland (2010), hvorav 34 er giverland fra OECD/OPEC. Norge har vært medlem siden starten. IFADs hovedkontor ligger i Roma. IFADs hjemmeside Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
Det idealistiske og uavhengige forsknings- og opplæringssenteret IRRI (International Rice Research Institute) ble etablert i 1960 av Ford Foundation og Rockefeller Foundation i samarbeid med myndighetene på Filippinene, der instituttet holder til. Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
IDA (International Development Association) er et særorgan innunder FN-systemet som administreres av Verdensbanken. Fondet yter kreditt til verdens 79 fattigste land, 39 av dem i Afrika sør for Sahara. Om lag 20 prosent av tilskuddene gis i form av ren bistand, mens resten gis i form av rentefrie lån med lang tilbakebetalingstid, normal 35-40 år, såkalte IDA-lån. 170 land er medlem i IDA (2010). Norge har i mange år bidratt økonomisk til fondet. IDAs hjemmeside Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
Det nordiske utviklingsfondet (Nordic Development Fund, NDF) ble opprettet i 1989 og finansieres og forvaltes i fellesskap av de nordiske regjeringene. Fondet gir lån til lavinntektsland på samme vilkår som Det internasjonale utviklingsfondet (IDA). Det legges særlig vekt på investeringer i privat sektor. Fondet har hovedkontor i Helsingfors. (Kilde: Bistandsleksikon) Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
Beredskapssystemet NOREPS (Norwegian Emergency Preparedness System) ble etablert etter den såkalte kurderkrisen i 1991 for å sikre en beredskap av nødhjelp og personell som raskt kan sendes til katastrofeområder, særlig i forbindelse med FN-operasjoner. NOREPS fungerer som en samarbeidsordning mellom Utenriksdepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges Røde Kors og leverandører av nødhjelpsutyr. Hovedlageret ligger i Brindisi, Italia. NOREPS har også lagre med norske nødhjelpsvarer i Asia (Malaysia) og Afrika. NOREPS' hjemmeside Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
Begrep innen bistanden om en som yter bistand - en bistandsgiver. Begrepet er avledet av engelske donor, som betyr "giver" på norsk. Begrepet 'giver' kan enkelte ganger imidlertid være noe misvisende fordi mye av den internasjonale bistanden ikke er gavebistand, men gis i form av lån og kreditter. (Kilde: Bistandsleksikon) Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI
Det nordiske utviklingsfondet (Nordic Development Fund, NDF) ble opprettet i 1989 og finansieres og forvaltes i fellesskap av de nordiske regjeringene. Fondet gir lån til lavinntektsland på samme vilkår som Det internasjonale utviklingsfondet (IDA). Det legges særlig vekt på investeringer i privat sektor. Fondet har hovedkontor i Helsingfors. (Kilde: Bistandsleksikon) Continue reading
Posted Apr 15, 2011 at bistandsWIKI