This is โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง's Typepad Profile.
Join Typepad and start following โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพระราชดําริ ร.9 โครงการพระราชดําริ โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรสำหรับผู้ทำอาชีพทอผ้าในโครงการศิลปาชีพ โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรสำหรับผู้ทำอาชีพทอผ้าในโครงการศิลปาชีพ เป็นกิจกรรมสอนแนะให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อให้เกษตรกรผู้ทำอาชีพทอผ้า รู้จักการจดบันทึกรายการรับเงินจ่ายเงินในครัวเรือน และจากการประกอบอาชีพทอผ้า และเสริมสร้างความรู้ด้านการบัญชีแก่เกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง
Recent Activity
โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง is now following The Typepad Team
Jan 26, 2017