gambling's contacts

gambling isn't following anyone