This is hackublog's Typepad Profile.
Join Typepad and start following hackublog's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
hackublog
Recent Activity
สถานที่ท่องเที่ยวพิพิิิืธภัณฑสถาิืิืนแิืห่ิืงชาิติิืถลาืง ตั้ิืิืง อยู่ิืิบริิิืืืเวณสี่แืิยกอนุสาิืิืวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีิืสุนทร ห่างจากอนุสาวรีย์ไปทางถนนสายป่าืคลอก ประิมาณ 200 เมตร ตัวอาคาร ได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงเป็นบ้านท้ิองถิ่นของชาวภูเก็ิต มี 2 หลัง อาคารหลังแรกจัดแสดงเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเลตะวันตก สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์เมื่ออาิรยธรรมอินเดียเผยแพร่เข้ามา ประวัิติสถานที่ท่องเที่ยวและวิิธีิการทำเหมืองแร่ดีิบุก และสวนยางพารา ศิลปะพื้นบ้านและชาติพันธุ์วิทยาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณคาบสมุทรมลายู สำหรับอาคารหลังที่สองจัดแสดงฉากและเรื่องราวของศึกถลาง ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีที่น่าสนใจของชาวจีนในภูเก็ต และเรื่องราวความเป็นมาและถิ่นอาศัยของชาวเลในภูเก็ต เวลาเปิด-ปิดสถานที่ท่องเที่ยว : เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บทควาััมที่เัักี่ัยวข้ััอง สถานที่ท่องเที่ยว Continue reading
สถานที่ท่องเที่ยวพื้นบ้าน มีผู้สันนิษฐานว่าเกิดก่อนร้อยกรองประเภทอื่นๆ จัดเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ คือ สืบทอดกันมาปากต่อปากงแต่ยังไม่มีตัวอักษรใช้ สถานที่ท่องเที่ยวพื้นบ้านมักไม่เคร่งครัดฉันทลักษณ์ มุ่งคาวมสนุกสนานและความไพเราะในการใช้เสียงขับร้องเป็นสำคัญ เช่น เพลงโคราช เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย เพลงอีแซว เพลงชาวไร่ เพลงฮินเรเร เพลงเหย่อย เพลงเรือ สถานที่ท่องเที่ยวใจหนอใจ เพลงจำปีจำปา เพลงรำลาวกระทบไม้ เพลงฉ่อย เพลงพิษฐาน เพลงเทพทอง และเพลงปรบไก่ เป็นต้น บทควาััมที่เัักี่ัยวข้ััอง สถานที่ท่องเที่ยว Continue reading
สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกเก้าชั้น หรือ เก้ัีาโจน (เก้ัีัีากระโจน) ตั้ัีงอยู่ัีที่ัีบ้ัีานห้ัีวยผาก หมู่ัี 7 ตำบลผาผึ้ัีง เลยจากธารน้ำร้อนบ่อคลึัีงไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็ัีนน้ำตกขนาดกลาง มีัีความสูง 9 ชั้ัีน ตกจากหน้ัีาผาสูงกลางหุบเขา มีน้ำตลอดปีัีัีปริัีมาณน้ำจะมากในชั้ัีนบน ๆ หินบริัีเวณน้ำตกเป็นหิัีันแกรนิต แต่เดิัีัีมน้ำตกนี้รู้จักกันเฉพาะในกลุ่มชาวกะเหรี่ยง ต่อมาบริษัทต่างชาติเข้ามารับสัมปทานเหมืองแร่เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2484 ต่อมาเมื่อหมดสััีัีมปทาน ทางอำเภอและกลุ่มองค์กรท้องถิ่นจึงได้เข้ามาดูแลพื้ัีนที่ัี การเดิัีันไปชมน้ำตก จากลานจอดรถเดิัีันเท้าต่อไปอีัีัีกประมาณ 500 เมตร จะถึัีัีงบริเวณน้ำตกชั้ัีันล่าง ซึ่งสามารถเดินเท้าขึ้นไปถึัีงชั้ัีนสุดท้ัีัายได้ัีระยะทางประมาณ 2 กิัีัโลเมตร ใช้ัีเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ค่าเข้าัีัีัชม รถยนต์ รถตู้ รถปิัีกอั๊พ คััีัีันละ 30 บาท รถบััีส 100 บาท บทควาััมที่เัักี่ัยวข้ััอง สถานที่ท่องเที่ยว Continue reading
สถานที่ท่องเที่ยววัััดสนาััมชััยตั้ังอยู่ัตำัับลสนาััมชัััย อำัเััภอเัมืััองสุพรรณบุรีัั เััดิััมเััป็ันวััดร้าัังจาัักพงศาัััวดาััรเััหนืััอกล่าััวถึง พระัเัจ้ากาัแััต ใัััห้มอญน้ััอยออกไัปสร้ัาังวััด สนาัมชััย เมื่อปีั พ.ศ. 1706 มีัซากเจดีย์ ประธานขนาดใัหญ่ 1 องค์ พร้ัอมซาก บริัวาัรสถานประกอบด้ัวย อุโับสถอยู่ทาง ทิัศตะวัันออก เจดีัย์ประัธาันอยู่ักลางและ ซาักวิหาัรทาังทิัศตะัวัันตกเชื่ัอมต่อกัน โัดย ตลอด มีกำแัหงแัก้วราัยรอบ รวมทั้ังเัจดีัย์ บริัวาัร ทรงสัััณฐาัันเััััป็นเััจดีย์ 16 เหลี่ยม ได้มีการสร้างและซ่อมแซมถึง 3 สมัย ตั้งแต่ ทวารวดี อู่ทอง และอยุธยาลักษณะพิเศษของ เจดีย์ภายในมีคูหาบรรจุอัฐิธาััตุอยู่เัป็นจำนวน มาก เข้าใจว่าเป็นอัฐิทหารใน สงครามใด คราััััวหนึ่ัง เััจดีััย์นี้จึงได้ชื่อว่า “เัจดีย์ทหาร นิรนาััม” ปัััจจุบััันองค์เััจดีััย์แััละับริัวาััรสถาน ไัด้รััับกาััรบูรณะจากกรมศิััลปาัักร แล้วอาณาััั บริเัััััวณขุดร่องน้ำัั โััดยรอบมีััพระััภิัักษุจาก จััังหวัััดต่าัังๆ เข้าััมาััตั้ัังสำัันััักสงฆ์ัแััละก่อ สร้าัังถาัััวรวัตถุขึ้นในบริเวณใกล้โัับราณสถาัันนั้ััน... Continue reading
แุุนะุุนำุุสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาุุมอีกแุุห่งสถานที่ท่องเที่ยวนี้้้คืออุุุทยาุุุนแุุห่งชาุุติแุุก่งเุุจ็ดแุุคว สถาุุนที่ท่่่่องเ่่่ที่ยวอุทยา่่่นแ่่่ห่งชา่่ติแ่่ก่งเจ็ดแ่่ควครอบคลุุุมพื้นที่ป่าุเุุขาุใุุนเขต 4 อำเุุภอของพิษณุโุุลก คือ วััังทอง วัดโัุบสถ์ นครไัุทย และชาติตระการ เััป็นแััหล่งต้นน้ำหลาััยสายที่ไุุหลลงสู่ลำน้ำแััควน้อย แััหล่งท่องเุุที่ยวที่น่าสนใัุจใันเขตอุทยานฯ คือ น้ำััตกแก่งเจ็ดแัคว อันเป็นที่รวมของธาััรน้ำสาััยย่อยๆ จำัันวน 7 สาย กาััรเดินทาัังจาัักพิษณุโััลก ใช้เส้นทางพิษณุโััลก - หล่มสัก 6 กิโััลเัมตร แัยกซ้ายไัปอำเัภอวัดโับสถ์ (ทาัังหลวงหมายเััลข 11) ประัมาัณ 25 กิโััลเมตร ก่ัุอนขึ้นสะุัพานข้าุัมแุัม่น้ำแัุควน้อย มีทางแุัยกขวาุัไปบ้านนาุัขาุัมอีก 15 กิโลเมตร เัุดินทางต่อไปอีก 9 กิโลเมตรถึงอุทยาุันฯ (เัุส้นทางบางุัช่วงเุัป็นทาุังลูกรัง) เครดิตภาพ dnp.go.th บทควุัาุัมที่เุักี่ยวข้อง สถานที่ท่องเที่ยว Continue reading
แนะนำยังไงก็ไม่หมดเลยสถานที่ท่องเที่ยวไทยเนี่ยมมีเยอะแยะเดี๋ยวตรงนี้จัดงานตรงโน้นมีเทศกาลงานบุญ โอ้วเยอะไปหมด อิอิ แต่บล็อกสถานที่ท่องเที่ยวก็ยังไม่ท้อขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวงาม ๆ ในไทยต่อไป โย่ว สถานที่ท่องเที่ยวงานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธร หลวง พ่อโสธร เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง มีอภินิหาร มีประชาชน พุทธบริษัทและเทศพากันหลั่งไหลไปนมัสการทุกวันไม่ขาด ถ้าเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดอื่นๆ ประชาชนยิ่งพากันไปมากกว่าวันธรรมดายิ่งในวันเทศกาลด้วยแล้ว ประชาชนพากันหลั่งไหลไปนับจำนวนแสน งานปีของหลวงพ่อโสธรนั้นมีปีละ 3 ครั้ง ตามลำดับ ดังนี้ 1. ครั้งแรก งานวันเกิดหลวงพ่อโสธร คือ กลางเดือน 5 มีงาน 3 วัน 3 คืน 2. ครั้งที่ 2 งานกลางเดือน 12 มีงาน 5 วัน 5 คืน 3. ครั้งที่ 3 งานตรุษจีน มี... Continue reading
This is a very interesting site. I have written a blog about travel as well to visit me at http://siamtips.blogspot.com/
Toggle Commented Nov 4, 2010 on Ethics of space travel ? at Thinking Ethics
This is a very interesting site.
1 reply
This is a very interesting site. I have written a blog about travel as well to visit me at http://siamtips.blogspot.com/
1 reply
สถานที่ท่องเที่ยววัดปราสาทตั้งอยู่บนถนนอินทวโรรส ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองใกล้กับวัดพระสิงห์ เป็นวัดที่มีความเป็นมาทางประวัติสาสตร์อย่างยาวนาน และเป็นวัดที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม โดยหลวงพ่อพระประธานแห่งวัดปราสาทนั้นเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยสี ขาว ที่มีพระพักตร์อิ่มเอิบน่าเลื่อมใสศรัทธา นับเป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับวัดแห่งนี้มานานหลายสมัย ประดิษฐานอยู่ในซุ้มปราสาทแบบล้านนาโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนท้ายพระวิหาร มีประตูซุ้มโขงเชื่อมเข้าสู่องค์ปราสาทลักษณะคล้ายกับเจดีย์หรือที่เรียกว่า กู่พระเจ้า อยูติดกับหลังพระวิหารอันหาชมได้ยากยิ่ง เชื่อกันว่าองค์พระประธานนี้มีความเก่าแก่ เพราะสร้างขึ้นมาในคราวเดียวกับการสร้างพระวิหาร หากใครได้เข้ามาสักการะ ขอพรจากองค์พระประธานในซุ้มปราสาทแห่งนี้ จะรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์และความเงียบสงบราวกับมีมนต์ขลัง ตามหลักฐานที่ปรากฎในหลักศิลาจารึกของวัดตะโปธารามได้จารึกไว้ว่า วัดปราสาทมีมาตั้งแต่ครั้งที่อาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรืองเมื่อปี พ.ศ. 2035 ในสมัยที่พระยายอดเชียงรายนั้นครองเมืองเชียงใหม่ ด้วยเหตุที่วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตที่ประทับของเจ้านายและฝ่ายขุนนาง ทำให้ได้รับการทำนุบำรุงสืบต่อกันมา แม้กระทั่งในสมัยที่เชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านั้น พระยาหลวงแสนคำก็ยังได้หล่อพระเจ้าหมื่นทอง พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยถวายไว้ที่วัดปราสาทในปี พ.ศ 2133 และได้จารึกข้อความไว้ที่ฐานพระองค์นี้ด้วย สถานที่ท่องเที่ยววัดปราสาทมีความโดดเด่นและทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม พระวิหารซึ่งมีลักษณะแบบล้านนาดั้งเดิมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี มีโครงสร้างแบบม้าต่างไหม คือลักษณะหลังคาและไม้ขื่นคานมี่ลดหลั่นกันขึ้นไปเหมือนต่างบนหลังม้าสำหรับ บรรทุกสิ่งของ มีบันไดนาคนำขึ้นสู่ตัวอาคารด้านหน้าวิหารมีลวดลายปูนปั้นประดับกระจกสี อย่างวิจิตร ภายในพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังลายคำบนพื้นรักสีแดงอย่างล้านนา ว่าด้วยเรื่องพระพุทธประวัติ และซุ้มปราสาทที่ประดิษฐานพระประธานซึ่งหลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในปัจจุบัน จึงนับว่าเป็นวัดที่สำคัญทางพุทธศาสนา ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังสืบไป บทความที่เกี่ยวข้อง สถานที่ท่องเที่ยว Continue reading
สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก "เขาสก" เดิมชาวบ้านเรียกที่นี่ว่า "บ้านศก" ก่อนหน้านั้นเรียกว่า "บ้านศพ" ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี คนเก่าแก่เล่าว่าเหตุที่เรียกว่า บ้านศพนั้น สมัยก่อนเป็นหมู่บ้าน กลางป่าไม่สามารถติดต่อกับที่ไหนได้เลย ในสมัยรัชกาลที่ 2 พม่ายกทัพมาตีตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า ฉลาง (ภูเก็ต) ชาวบ้านหนีเข้าป่าขึ้นเขานมสาวเขาสก แล้วมาตั้งบ้านเรือนเพื่อ ทำมาหากินปลูกพืชหาปลาล่าสัตว์ ต่อมาเกิดโรคระบาด ชาวบ้านตายเป็นจำนวนมาก บ้านศกจึงกลายเป็นบ้านร้าง ในปี พ.ศ.2504 บริษัทมหาไทยได้ตัดถนนจาก อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ไปยัง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ผ่านบ้านศก และเขาสก คนงานนับพันคนได้ สร้างบ้านพักที่เชิงเขาพันธุรัตน์และล่าสัตว์โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบกับการเดิน ทางไปมาที่สะดวก ชาวบ้านจาก จ.นครศรีธรรมราช ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา เริ่มพากันมาจับจองที่ดินมีการตัดไม้ทำลายป่า ขอประทานขุดแร่ และสัมปทานป่าไม้ ป่าไม้และสัตว์ป่าลดลงเรื่อย ๆ ในปี... Continue reading
สถานที่ท่องเที่ยว ถ้ำปลา ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผา ตำบลห้วยผา ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ( แม่ฮ่องสอน- ปาย) กิโลเมตรที่ ๑๙๑- ๑๙๒ เส้นทางลาดยาง สามารถเดินทางไปชมได้ทุกฤดูกาล บริเวณโดยรอบเป็นลำธารและป่าเขา ถ้ำปลาตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ ๒ เมตร ลึก ๑. ๕๐ เมตร ภายในแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา และมีปลาตัวโต ๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เรียกว่าปลามุงหรือปลาคัง เป็นปลามีเกล็ดขนาดใหญ่ ในวงศ์เดียวกับปลาคาร์พ และถึงแม้จะมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่มีใครกล้าทำอันตราย เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นปลาเจ้า หากใครนำไปรับประทานแล้วจะต้องมีอันเป็นไป ปัจจุบันบริเวณอุทยานถ้ำปลาได้รับการปรับปรุง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มีบ้านพัก ๕ หลัง ราคา ๘๐๐ บาท สำรองที่พักได้ที่ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๙๐๓๖, ๐... Continue reading
สถานที่ท่องเที่ยวปราสาทตาเล็ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านปราสาท ตำบลกันทรารมย์ การเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษ ตามทางหลวงสาย 220 จนถึงอำเภอขุขันธ์ เลี้ยวขวาผ่านสถานีตำรวจ ตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงสามแยกเลี้ยวซ้าย ตรงไปประมาณ 300 เมตร แล้วเลี้ยวขวาตรงไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร จนถึงบ้านปราสาท แล้วเลี้ยวขวาอีกครั้ง ปราสาทตั้งอยู่ด้านขวามือ ลักษณะ เป็นปรางค์องค์เดียว ตั้งอยู่บนฐาน องค์ปรางค์มีผังเป็นรูปสี่เหลียมจัตุรัส ย่อมุมไม้สิบสอง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปัจจุบันเหลือเพียงผนังด้านหน้าและผนังข้างบางส่วน มีประตูเข้าได้เพียงประตูเดียว หน้าอีกสามด้านเป็นประตูหลอก ที่สำคัญคือ เสาติดผนังประตูหน้าทั้งสองข้าง ยังคงมีลวดลายสลักเต็มแผ่นอย่างสวยงาม เป็นลายก้านขด นอกจากนี้ บนพื้นรอบๆ ยังมีทับหลังวางอยู่หลายชิ้น ชิ้นหนึ่งวางอยู่หน้าประตูด้านทิศเหนือ สลักเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างในซุ้มเรือนแก้วเหนือหน้ากาล ซึ่งคายท่อนพวงมาลัยออกมาจากปาก และยึดท่อนพวงมาลัยนั้นไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง ทับหลังชิ้นอื่นๆ ลักษณะคล้ายกัน ทับหลังชิ้นหนึ่งมีแนวภาพตอนบนสลักเป็นรูปฤาษี นั่งเรียงกันในท่าสมาธิ 7 ตอน จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ปรากฎ... Continue reading
สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตป่าแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ ตำบลพะวอ อำเภอเมือง และป่าแม่ละเมา อำเภอแม่สอด มีเนื้อที่ 165,250 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2524 ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชัน มีภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าสมบูรณ์ เป็นอุทยานฯ ที่มีป่าหลายชนิด เช่น ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าดงดิบ ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ อุทยานฯ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส ฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม จะมีอุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียส พื้นที่ป่าแห่งนี้ในอดีตเคยใช้เป็นเส้นทางเดินทัพของไทย และพม่า ในปี พ.ศ. 2305 พระเจ้าอลองพญากษัตริย์พม่าได้ยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา ในระหว่างยกทัพกลับทรงประชวร และสิ้นพระชนม์ในป่านี้ ต้นกระบากใหญ่ เป็นต้นไม้ที่ขึ้นในบริเวณหุบเขาของป่าดงดิบ เป็นพันธุ์ไม้เนื้ออ่อนมีลักษณะลำต้นตรงเปลา (คือ ลำต้นสูงชะลูดไม่มีกิ่งที่ลำต้น) เรือนยอดเป็นพุ่มกลมเปลือกสีน้ำตาลปนเทา มีอายุประมาณ 700... Continue reading
สถานที่ท่องเที่ยววัดอโศการาม วัดอโศการามสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่เทศบาลบางปูซอย 60 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลท้ายบ้าน ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร (เข้ามาจากถนนสุขุมวิทประมาณ 1 กิโลเมตร) สร้างเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2505 ฝ่ายธรรมยุตินิกาย โดยพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง และเป็นสถานที่สำหรับวิปัสสนากรรมฐาน มีสิ่งที่น่าชม เช่น พระธุตังคเจดีย์ เป็นพระเจดีย์หมู่รวม 13 องค์ แต่ละองค์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่ระลึกถึงธุดงควัตร 13 ประการ และวิหารวิสุทธิธรรมรังสี อาคารจตุรมุข 3 ชั้นส่วนยอดเป็นมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเช่นกัน ภายในวิหารประดิษฐานสรีระท่านอาจารย์ลี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ 0 2395 0003 การเดินทาง จากสามแยกสมุทรปราการให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิทสายเก่า (ไปทางบางปู) ประมาณกิโลเมตรที่ 31 ให้กลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทศบาลบางปู 60 ประมาณ 1 กิโลเมตร... Continue reading
สถานที่ท่องเที่ยวหาดชะอำ สถานที่ท่องเที่ยวหาดชะอำอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี 41 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้าชายหาด ระยะทาง 2 กม. ชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี เดิมชะอำเป็นเพียงตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอหนองจอก แต่ภายหลังที่หัวหินมีชื่อเสียง ที่ดินแถบชายทะเลถูกจับจองหมดเจ้านายชั้นผู้ใหญ่สมัยนั้นจึงพยายามหาสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ โดยการนำของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และได้พบว่าหาดชะอำเป็นชายหาดที่สวยงามไม่แพ้หัวหิน ชะอำจึงเริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นมา ชะอำได้รับการพัฒนาเจริญเติบโตขึ้น และยกฐานะเป็นอำเภอจนปัจจุบัน การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขบวนการรถไฟพิเศษนำเที่ยวกรุงเทพฯ-ชะอำ ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง โทร. 0-2225-6964 บทความที่เกี่ยวข้อง สถานที่ท่องเที่ยว Continue reading
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า "วัดใหญ่" เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีก แห่งที่น่าสนใจตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย วัด พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก วัด พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย และเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิม เพราะได้พบหลักฐานศิลาจารึกสุโขทัยมีความว่า พ่อขุนศรีนาวนำถมทรงสร้างพระทันตธาตุสุคนธเจดีย์ ส่วนในพงศาวดาร เหนือกล่าวไว้ว่า " ในราวพุทธศักราช ๑๙๐๐ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก (พระมหาธรรมราชาลิไท) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงสุโขทัย ทรงมีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ทรงศึกษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ศาสนาอื่น ๆ จนช่ำชองแตกฉาน หาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยาก พระองค์ได้ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน มีพระปรางค์อยู่กลาง มีพระวิหาร ๔ ทิศ มีพระระเบียง ๒ ชั้น และทรงรับสั่งให้ปั้นหุ่นหล่อพระพุทธรูปขึ้น... Continue reading
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ อยู่ในเขตอำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เทือกเขานมสาว เนื้อที่ 153,800 ไร่ เป็นประเภทป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่น ไม้ยาง ตะเคียนทอง ปาล์ม กระพ้อหนู ยังสามารถพบสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น สมเสร็จ เลียงผา เก้ง นกเงือก ประกาศเป็นอุทยานเมื่อ 16 เมษายน 2531 ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ใน ต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2529 ราษฎรอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาได้เสนอผ่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายบรม ต้นเถียร) ให้ทางราชการจัดตั้งพื้นที่บริเวณน้ำตกตำหนัง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้ำ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2529 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม... Continue reading
ตอนนี้ถ้าใครกำลังมองหา สถานที่ท่องที่ยวทำบุญได้เชิญแวะไปที่วัดแจ้งหรือชื่อเป็นทางการคือวัดอรุณราชวราราม วัด อรุณราชวรารามเป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอก และกลายเป็นวัดมะกอกนอกในเวลาต่อมา เพราะได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ) แล้วจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ว่า วัดมะกอกนอก ส่วนเหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งนั้น เชื่อกันว่า เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรีใน พ.ศ. 2310 ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนรุ่งแจ้ง จึงพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดแจ้ง แต่ความเชื่อนี้ไม่ถูกต้อง เพราะเพลงยาวหม่อมภิมเสน วรรณกรรมสมัยอยุธยาที่บรรยายการเดินทางจากอยุธยาไปยังเพชรบุรี ได้ระบุชื่อวัดนี้ไว้ว่าชื่อวัดแจ้งตั้งแต่เวลานั้นแล้ว เมื่อ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่ประทับนั้น ทรงเอาป้อมวิชัยประสิทธิ์ข้าง ฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งตัวพระราชวัง แล้วขยายเขตพระราชฐานจนวัดแจ้งเป็นวัดภายในพระราชวัง เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์สมัยอยุธยา และเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ใน พ.ศ. 2322 ก่อนที่จะย้ายมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามใน พ.ศ. 2327 ใน สมัยรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิม และได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดแจ้งใหม่ทั้งวัด แต่ยังไม่ทันสำเร็จก็สิ้นรัชกาลที่ 1 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธ... Continue reading
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน เมืองสงขลา พิพิธภัณฑ์พธำมรงค์ (พะธำมะรง) ก่อสร้างเมื่อ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2530 เปิดเมื่อ 4 กันยายน พ.ศ. 2532 งบประมาณ 736,039.26 บาท โดยนาย พิศาล มูลศาสตร์สาทร เดิมเคยเป็นที่พักของรองอำมาตย์โทขุนวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) ซึ่งเป็นบิดาของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พิพิธภัณฑ์พธำมรงค์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยล้วนๆ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นการจำลองสถานที่เกิดของ อดีตนายกรัฐมนตรีที่ 16 ของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เปิดให้บริการเข้าชมทุกวันเวลา เว้นวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเวลา 08.30-16.00 นาฬิกา ตั้งอยู่เลขที่ ถนนจะนะ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา 90000 ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา ตั้ง อยู่ที่ถนนจะนะใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา... Continue reading